skip content

profile image
YuraShigure. BadgeVietnamese 1000
Since
June 18, 2020

Translated Sentences Total 8397

VIE Vietnamese 8397

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU HAVEN’T FOUND SOMETHING TO CHERISH… Anh chưa tìm được thứ mà mình trân quý...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BUT FOR ME, YOU SEEM LIKE… Nhưng với tôi, có vẻ như...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU SAID THAT I LOOK INSANE. Anh nói tôi điên.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WHATEVER IS UP THERE, THAT FACT WILL NEVER CHANGE. Dù trên đó có gì, thì thực tế đó sẽ không bao giờ thay đổi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WITHOUT RACHEL, EVERYTHING UP THERE IS MEANINGLESS. Không có Rachel, mọi thứ trên đó đều vô nghĩa.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

IT DOES FOR ME. Với tôi thì có.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

THAT UGLY GIRLS’ ABSENCE DOESN’T CHANGE ANYTHING. Thiếu một con bé xấu xí thì có sao đâu.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BUT NOT RACHEL. Nhưng đâu có Rachel...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

EVERYTHING IN THIS WORLD, I MEAN, EVEN MORE THAN WHAT EXISTS. mọi thứ trên thế gian này, và còn hơn cả thế nữa, đều ở trên đó.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

MORE WEALTH AND BEAUTY THAN YOU COULD EVER IMAGINE- Của cải vật chất, sắc nước hương trời

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WELL- I CAN’T EXPLAIN IN WORDS! Ừm, tôi không thể giải thích bằng lời được!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

IS THERE SOMETHING WORTH WHAT EVERYONE IS RISKING? Trên đó có gì mà ai cũng phải mạo hiểm tính mạng?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WHAT’S UP THERE? Trên đó có gì phải không?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...HUH? ...Hử?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU ARE A RANKER, SO YOU KNOW... Anh là sát hạch viên nên chắc biết...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

SUPERVISOR. Giám sát.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...... ........

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WOULD WANT SOMEONE LIKE YOU TO BE IN IT. muốn có tên điên như cậu trong tòa tháp.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

NOBODY IN THIS TOWER... Chả ai trong tòa tháp này...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I THINK YOU’RE OUT OF YOUR MIND. Tôi thấy cậu điên rồi.

13 days ago