skip content

profile image
YuraShigure. BadgeVietnamese 1000
Since
June 18, 2020

Translated Sentences Total 8397

VIE Vietnamese 8397

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...PHEW- I’M IN TOO. ...Phù. Tôi cũng tham gia.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WHERE ARE YOU GOING?!! Mọi người đi đâu đó?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

W... M...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WHY... ARE YOU TAKING ME!!! Sao...lôi tui đi luôn vậy má!!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

W... WAIT!! HEY!! YOU! Đ...đợi đã! Ê, này!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I AGREE. HUH, WE AGREE ON SOMETHING. Đúng đấy. Tư tưởng lớn gặp nhau rồi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BUT I THINK IT’S BETTER THAN STAYING WITH A COWERING TRAITOR, WHO WOULD BETRAY HIS FRIEND TO KEEP HIS FAMILY NAME. nhưng thế còn tốt hơn là ngồi đây với tên phản bội khúm na khúm núm, kẻ sẵn sàng phản bội bạn bè chỉ để giữ tên gia tộc.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I DON’T REALLY CARE ABOUT HELPING HIM, Tôi chả quan tâm việc giúp hay không,

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

ANAAK?!!! Anaak?!!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

A... A...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’M GOING, TOO. Tớ cũng đi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...... .........

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AND LIVE WITH YOUR HEADS STUCK IN YOUR SHELLS. mà sống cả đời trong kiếp con rùa đi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU ALL STAY Tụi bây cứ ở đây

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’M NOT AFRAID OF THE CONSEQUENCES. I DON’T WANT TO LOSE MY PREY. Ta cóc sợ gì hết. Ta không muốn mất đi con mồi của mình.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’M FOLLOW HIM. Ta sẽ theo Bam.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU NEVER LIFT YOUR HEADS UP FOR FEAR OF BEING CAUGHT. Không dám ngẩng cao đầu chỉ vì sợ bị tóm.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU’RE NO MORE THAN A TURTLE. Rùa vẫn hoàn rùa.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

THAT’S WHY... Đó là lí do vì sao...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

ALL COWERING UNDER YOUR SHELLS IN FEAR Đồ rùa rụt đầu.

13 days ago