skip content

profile image
YuraShigure. BadgeVietnamese 1000
Since
June 18, 2020

Translated Sentences Total 4147

VIE Vietnamese 4147

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 1] Ep. 28

HE CAN MAKE IT! thì cậu ấy có thể tham gia!

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

IF IT STARTS AFTER THREE DAYS… Nếu nó bắt đầu sau ba ngày nữa...

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

IT’S BAM’S POSITION! Đó là lớp Bam mà!

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

WAVE CONTROLLER? Khí lưu sư?

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

MOVE TO YOUR CLASSES, PLEASE. hãy di chuyển tới lớp của mình.

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

WELL, NOW YOU ALL… Giờ thì, mọi người...

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

HE SAYS HE’LL START CLASS THREE DAYS LATE. Anh ấy nói sẽ bắt đầu lớp học muộn ba ngày.

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

THE TEACHER HAS A PROBLEM SO HE WILL ARRIVE A BIT LATE. Giáo viên gặp chút vấn đề nên sẽ đến trễ.

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

AND IN THE CASE OF WAVE CONTROLLERS… Lớp của khí lưu sư...

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

OH, À, đúng rồi.

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

SO PLEASE FOLLOW THE GUIDE AND GO TO WHERE YOUR POSITION TEACHERS ARE. Thế nên hãy làm theo hướng dẫn rồi tới chỗ giáo viên của mình đi.

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

THE POSITION TEACHERS WILL EXPLAIN THE DETAILED SCHEDULE FOR THE TEST LATER. Giáo viên hướng dẫn sẽ giải thích chi tiết lịch trình thử thách sau.

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

WELL, THAT’S IT FOR TODAY. Được rồi, hôm nay đến đây thôi.

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

THAT’S… Cái đó...

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

ISN’T IT? Đúng không?

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

IT’S OBVIOUS THAT PEOPLE PAY FOR THEIR MISTAKES… Thật quá hiển nhiên khi người ta phải trả giá cho sai lầm của mình.

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

BUT IT IS HIS FAULT FOR GETTING INJURED. Nhưng đó là lỗi của họ khi để mình bị thương.

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

OF COURSE. Đúng vậy.

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

THE INJURED WILL OBVIOUSLY MISS SOME OF THE CLASS. Những người bị thương chắc chắn sẽ lỡ mất vài buổi học.

1 hour ago
Tower of God [Season 1] Ep. 28

I THINK THAT’S UNFAIR. Thật không công bằng.

1 hour ago