skip content

profile image
YuraShigure. BadgeVietnamese 1000
Since
June 18, 2020

Translated Sentences Total 8397

VIE Vietnamese 8397

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...... ..........

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I SHOULD GET SOME PILLS TO EASE MY NERVES. Chắc phải kiếm mấy viên an thần mất thôi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

TO HAVE AN IRREGULAR AMONG US. trong đây có cả thành viên phi chính quy nữa.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

IT’S A SURPRISE FOR ME TOO, Thật không ngờ,

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...BAM WENT TO SEE THE ADMINISTRATOR. Bam đi gặp Vệ thần rồi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WHEN BAM LEFT, THE SUPERVISOR TOLD THOSE OF US WHO PASSED THAT… Khi Bam rời đi, giám sát viên có bảo chúng ta...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

SO... WHAT NOW? Thế giờ tính sao?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

THE PEOPLE IN THE CENTRAL TOWER HATE AND FEAR IRREGULARS. Mọi người ở khu nội tháp ai cũng vừa ghét vừa sợ phi chính quy hết ấy.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AND THERE HAS BEEN CHAOS EVERYTIME AN IRREGULAR HAS ENTERED THE TOWER. Hai là những phi chính quy luôn làm đảo lộn tòa tháp mỗi khi họ tiến vào.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WELL, FIRST IT VIOLATES THE RULES OF THE TOWER… Thì, một là vi phạm luật lệ tòa tháp...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AND... IS THAT A BIG PROBLEM? Nhưng thế thì ghê lắm sao?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

IS NOT CHOSEN LIKE US, THEY OPENED THE DOOR BY THEMSELVES WITHOUT BEING CHOSEN. không được chọn như chúng ta, họ tự mở cửa mà không có sự cho phép.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AN IRREGULAR, Phi chính quy,

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WHY ARE YOU ALL SO SERIOUS? Sao mọi người tỏ vẻ nghiêm trọng vậy?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

UM... SO- WHAT’S AN IRREGULAR? Ừm... Phi chính quy là gì thế?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...... ........

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BUT I NEVER EXPECTED HE WAS AN IRREGULAR… nhưng đâu có nghĩ cậu ấy là phi chính quy...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I THOUGHT THERE WAS SOMETHING ODD ABOUT BAM… Tôi biết Bam có gì đó rất lạ...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WHAT’S THAT? DO YOU EAT IT? Phi chính quy là gì? Có ăn được không?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

IRREGULAR? Phi chính quy?

13 days ago