skip content

profile image
YuraShigure. BadgeVietnamese 1000
Since
June 18, 2020

Translated Sentences Total 8397

VIE Vietnamese 8397

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...BAM!? ...Bam?!

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...IRREGULAR? Phi chính quy?

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

IR... Phi...

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AN IRREGULAR!! kẻ phi chính quy!!

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’M!! Tôi chính là

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’M... Tôi...

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BECAUSE... I’M... Vì...tôi...

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

IT DOESN’T MATTER! Không thành vấn đề!!

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

TO TAKE THE TEST, YOU MUST BE... Để được nhận thử thách, cậu phải là...

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

MR. BAM, DIDN’T I JUST TELL YOU? Cậu Bam, cậu không nghe tôi nói sao?

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’LL TAKE THE TEST. tôi sẽ nhận thử thách đó.

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

PLEASE- Làm ơn,

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WAIT!! Đợi đã!!

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

ARGH- Hừm.

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

NOW, PLEASE GO BACK TO YOUR SEAT, MR. KHUN. Giờ thì, mời cậu về chỗ, cậu Khun.

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’M SORRY TO INFORM YOU THAT YOUR PLAN WON’T WORK. Thật tiếc khi phải nói rằng kế hoạch của cậu không thực hiện được đâu.

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

THIS IS ANCIENT LORE SO THERE ARE VERY FEW OF US LEFT WHO KNOW ANYTHING ABOUT THAT TEST. Tri thức cổ đại có mấy ai biết được đâu chứ.

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU MUST NOT HAVE KNOWN ABOUT THAT RULE. I KNOW. Cậu hình như không biết quy định này nhỉ. Cũng phải thôi.

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

THAT’S... Cái đó...

14 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

!!! !!!

14 days ago