skip content

profile image
YuraShigure. BadgeVietnamese 1000
Since
June 18, 2020

Translated Sentences Total 8397

VIE Vietnamese 8397

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 1] Ep. 58

TO BE CONTINUED Còn nữa...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

NO!! I DIDN’T!! I’M RAK WRAITHRAISER!! Đâu!! Ai bảo!! Ta đây là Rak Wraithraiser!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

W.. WHAT!? Gì...gì!?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU CALLED YOURSELF A CROCODILE? Cậu vừa gọi mình là cá sấu?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU SNEAKY TURTLE. Đồ rùa thâm hiểm.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WHO KNOWS WHAT’S INSIDE THE SHELL. biết thứ gì ẩn dưới lớp mai rùa kia.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’M THE ONLY CROCODILE- Ta là con cá sấu duy nhất

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

HMPH- Hừm.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

RAK? Rak?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...YOU’RE GETTING BETTER, HUH, ....Cậu trở nên tốt hơn rồi đấy, hở,

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

ALL THE OTHER STUPID TURTLES ARE TAKING THE TEST. Mấy con rùa đần đó đang nhận thử thách đấy.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

IT’S ALL OVER. STAND UP. Xong rồi đó. Đứng dậy coi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

HEY~ TURTLE. Ê. Rùa.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...... .........

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...... .........

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WHAT I WANT HAS TO BE UP THERE. thì thứ tôi tìm kiếm ắt hẳn ở trên đó.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AND IF YOU’RE NOT LIARS, Và nếu lời anh nói là thật,

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’LL MAKE IT UP THE TOWER. Tôi sẽ leo lên đỉnh tháp.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I DON’T CARE WHAT ANYONE SAYS. Tôi chả quan tâm ai nói gì.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AMONG ALL THE GARBAGE UP IN THE TOWER. trong đống rác rưởi trên đỉnh tháp kia.

13 days ago