skip content

profile image
YuraShigure. BadgeVietnamese 1000
Since
June 18, 2020

Translated Sentences Total 8397

VIE Vietnamese 8397

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 1] Ep. 58

TO RISK YOUR LIFE FOR A GIRL’S DREAM- Mạo hiểm tính mạng vì giấc mơ của một đứa con gái.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AND YOU’RE INSANE. Và cậu là thằng điên.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YES. Đúng.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU ARE A BAD PERSON... là một tên tồi...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU... Anh...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU’RE DANGEROUS. Cậu quá nguy hiểm.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WHY WOULD YOU... Tại sao anh...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...WHY ...Tại sao

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

......!!! .....!!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AND NOT COMPLETELY CURING RACHEL’S LEG WERE ALL PART OF MY PLAN. và việc không chữa khỏi hoàn toàn chân của Rachel đều nằm trong kế hoạch của tôi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

SENDING HOH THE MEMO THAT MICHEL WAS THE REASON FOR YOUR ASCENCION UP THE TOWER, Chuyện gửi Hoh tờ giấy nói rằng cậu muốn lên đỉnh tháp là vì Michel

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

ACTUALLY MAKING YOU GIVE UP THE CROWN DURING THE CROWN GAME BECAUSE OF MICHEL, Việc ép cậu vì Michel mà từ bỏ vương miện trong trò chơi vương miện đó,

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...SUPERVISOR...? ...Giám sát...?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AND I KNEW THE RELATIONSHIP BETWEEN YOU AND MICHEL. Và tôi cũng biết quan hệ giữa cậu và Michel nữa.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

ACTUALLY, I KNEW THAT YOU WERE AN IRREGULAR FROM THE BEGINNING. Thật ra, ngay từ đầu tôi đã biết cậu là phi chính quy rồi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BAM. Bam.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

......?! ....?!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU ARE OUT OF YOUR MIND. Cậu trúng ngải à.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

…HOW CAN YOU MAKE A DECISION LIKE THIS FOR SOME GIRL? ...Sao cậu lại quyết định như vậy chỉ vì một đứa con gái?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

HE SAID IT’S OK TO TAKE THE TEST WITH RACHEL. Ông ý bảo cho tôi làm cùng Rachel.

13 days ago