skip content

profile image
YuraShigure. BadgeVietnamese 1000
Since
June 18, 2020

Translated Sentences Total 8397

VIE Vietnamese 8397

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YES. Rồi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

DID HE GIVE YOU PERMISSION TO TAKE THE TEST? Vệ thần đồng ý cho cậu nhận chưa?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BAM. Bam.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

HEY~~~~~!! Ê!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’M ON YOUR SIDE!! TAKE ME! Mình cùng phe mà!! Đi cùng với!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

D... DIDN’T YOU GUYS SEE ME? ...Đừng lơ tôi vậy chứ?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU’RE GARBAGE THAT CAN’T EVEN BE RECYCLED!! Tên rác rưởi không thể tái chế!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

HOW CAN YOU BETRAY YOUR FRIEND!! Sao lại phản bội bạn bè cơ chứ!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU... BASTARD!! Mày... là thằng khốn!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

…… ..........

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

HE... HEY!! W... WAIT!! Ê...ê!! Chờ đã!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

THEN. ME, TOO. Vậy thì tôi cũng đi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I’M IN, TOO! Ê, tôi theo với!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

D... DAMN... THERE’S NO OPTION. Chết tiệt... Đành phải vậy thôi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

IF YOU GO, HOW CAN WE TAKE THE TEST? Cậu đi thì bọn tôi tính sao?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

HEY!! Ê!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

TAKE ME WITH YOU!! Tớ cũng đi cùng!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

W... WAIT!! Đ...đợi tớ với!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

EVEN YOU... Cả cậu cũng...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

E... C...

13 days ago