skip content

profile image
YuraShigure. BadgeVietnamese 1000
Since
June 18, 2020

Translated Sentences Total 8397

VIE Vietnamese 8397

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU, AGAIN. Nhóc con,

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

COWARD! đúng là một thằng hèn!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU...!! Cậu...!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I WOULDN’T HAVE HELPED HIM AT ALL... Phi chính quy... Tôi đã chẳng giúp rồi.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BASTARD... Khốn nạn...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

B... Kh...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

DAMN… IF I KNEW THAT HE WAS AN IRREGULAR… Khốn khiếp... Tôi mà biết cậu ta là

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I COULD EVEN GET KICKED OUT OF THE FAMILY!! Có khi còn bị đuổi khỏi gia tộc luôn nữa!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

IF PEOPLE KNEW THAT I HELPED AN IRREGULAR, IT WOULD BE THE END FOR ME!! Mọi người mà biết tôi giúp kẻ phi chính quy thì tôi tiêu đời!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BUT I DON’T HAVE A CHOICE!!! I CAN’T HELP AN IRREGULAR!! Nhưng không còn lựa chọn nào khác!!! Tôi không thể giúp một kẻ phi chính quy được!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I DON’T LIKE IT!!! Tôi có muốn thế đâu!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

HOW CAN YOU SAY THAT!? Cậu nói thế mà nghe được à!?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

EARRINGS!!! Này Bông tai!!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YOU... Cậu...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

KHUN...!! Khun...!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...KHU... ...Khu...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BUT I CAN’T HELP AN IRREGULAR. Nhưng tôi không thể giúp phi chính quy được.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I FEEL SORRY FOR BAM- Đúng là có lỗi với Bam.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

!!! !!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...YEAH. I AGREE. ...Đúng, tôi đồng ý.

13 days ago