skip content

profile image
YuraShigure. BadgeVietnamese 1000
Since
June 18, 2020

Translated Sentences Total 8397

VIE Vietnamese 8397

Recent Activities

Recent Activities
status date
Tower of God [Season 1] Ep. 58

DON’T YOU AGREE?! Phải không anh em?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

BUT THINK! IT’S INSANE TO HELP HIM! Nhưng nghĩ mà xem! Ai mà điên đi giúp nó chứ!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YES! THAT’S TRUE! Ừ thì đúng!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YEAH... Ờm...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

DIDN’T YOU PASS THE TEST BECAUSE OF BAM? Chả phải cậu vượt qua thử thách là nhờ Bam à?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

AND WHAT DID HE EVER DO FOR US ANYWAY? Mà nó có làm gì cho mình đâu?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WE CAN’T RUIN OUR LIVES JUST TO HELP THAT BABY, RIGHT? Chả nhẽ hủy hoại đời mình vì thằng nhóc đó? đó!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

OF COURSE WE WON’T HELP!! Tất nhiên là không giúp rồi!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

OF... Tất...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

...... ..........

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

-SHE SAID THAT!! Giám sát viên đã nói vậy đó!!

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

WH... WHAT SHOULD WE DO? Ch...Chúng ta nên làm gì đây?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

I HOPE YOU MAKE THE RIGHT DECISION. Hi vọng mọi người có quyết định đúng đắn.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

EVEN IF YOU WERE TO PASS YOU’LL BE REMEMBERED AS THE ONES WHO HELPED THE IRREGULAR CLIMB THE TOWER. Nhưng dù có qua thì mọi người vẫn sẽ mang tiếng giúp kẻ phi chính quy leo tháp.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

IF YOU DECIDE TO TAKE THE TEST WITH HIM, YOU WILL TAKE THE ADMINISTRATOR’S TEST. Nếu quyết định nhận thử thách cùng Bam, thì đó sẽ là thử thách từ Vệ thần.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

OR TO TAKE YOUR TESTS SEPERATELY WITHOUT HIM- hay nhận thử thách riêng không có cậu ấy.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

TO TAKE THE TEST WITH BAM… Có nhận thử thách cùng Bam không...

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

YES, DECISIONS. Đúng, quyết định.

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

DECISIONS? Quyết định?

13 days ago
Tower of God [Season 1] Ep. 58

SO- YOU SHOULD MAKE YOUR DECISIONS HERE. Vậy mọi người hãy quyết định đi.

13 days ago